Družstevná pri Hornáde

Družstevná pri Hornáde

Obec Družstevná pri Hornáde sa nachádza 10 km severozápadne od Košíc v údolí rieky Hornád.

Malá Vieska a Tepličany (donedávna aj Kostoľany nad Hornádom) tvoria spoločne obec Družstevná pri Hornáde.

Dominantou obce, časti Malá Vieska, je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1433.

Obec je splynofikovaná a napojená na verejný vodovod.

História obce

Malá Vieska 
Malá Vieska je mladšia obec ako Tepličany. V najstarších dokladoch z rokov 1423 a 1427 sa uvádza ako nová Ves – Wyflaw. Už v roku 1429 je menovaná ako Vieska – Kysfalw. Rovnako ako obce Sokoľ a Tepličany patrila k hradu Sokoľ. V roku 1427 patrila Matúšovi z Pavloviec a svojou rozlohou zaberala 7 port.

Podľa lexikónu z roku 1773 bola Malá Vieska slovenskou dedinou. Svedčia o tom aj slovenské osobné mená poddaných podľa súpisov z rokov 1720 a 1758. Ak vychádzame z národného zloženia priľahlých obcí, možno sa domnievať, že obyvatelia Malej Viesky boli Slováci už od jej počiatkov, i keď sa meno obce na historických listinách uvádza v maďarskej podobe. Súvisí to so spôsobom verejných listín Uhorska, v ktorých sa snažili pisári uvádzať geografické názvy vždy v pomaďarčenej podobe.

Genéza názvu:
1423 – Wyflaw
1427 – Wyfalu
1429 – pessesio seu villa Kysflaw
1440 – Kysflaw
1555 – Kysfflaw
1773 – slovensky Mala Weska, maďarsky Kisfalu
1808 – slovensky Malá Wieska, Malá Wěska
1906 – Maloveska

Katastrálna mapa Malej Viesky z roku 1860

Tepličany 
O tejto pôvodne samostatnej obci, dnes časti Družstevnej pri Hornáde, máme najstarší doklad z roku 1423, hoci musela existovať už v druhej polovici 13. storočia. Tepličany patrili pod hrad Sokoľ. Podľa portálneho súpisu z roku 1427 obec vlastnil Matúš z Pavloviec a veľká bola 11 port. Od roku 1429 patrili Tepličany mestu Košice.

Historik B. Varsik uvádza, že obec bola od svojho založenia obývaná Slovákmi a ich kontinuita tu nebola nikdy pretrhnutá. Názov obce pochádza pravdepodobne z označenia teplý, čo by mohlo znamenať teplý prameň, teplý potok, teplý kameň a podobne. Podľa záznamov z rokov 1773 a 1808 bol slovenský názov obce ustálený, ľudovo sa dedine hovorilo Cepličany. Podľa lexikónu z roku 1773 to bola slovenská dedina.

Genéza názvu:
1423 – Tapliczan
1427 – Thapolchan
1429 – Theplicze
1491 – Thopliczan
1555 – Tapoczan
1558 – Taploczyan
1688 – Tapócsán
1773 – slovensky: Czepliczany, maďarsky: Tapolcsán
1808 – slovensky: Tepličany, Cepličany, maďarsky: Tapolcsán
1906 – Cepličany

Mapa prvého vojenského prieskumu habsburskej ríše (1763-1787)

Texty spracované podľa údajov B. Varsika z knihy Osídlenie Košickej kotliny.